efop361-banner

A Szegedi Tudományegyetem is készül az EFOP-3.6.1 pályázatra

Intelligens élettudományi technológiák, módszertanok, alkalmazások, szolgáltatások fejlesztése a Szegedi Tudományegyetemen, interdiszciplináris kutatási kapacítások erősítése

A pályázati felhívás általános célja, hogy komplex intézményi fejlesztési projektek keretében biztosítsa a felsőoktatási intézmények hatékony bekapcsolódását a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia megvalósításába. A felhívás célja ennek megfelelően a felsőoktatási intézmények kutatási kapacitásainak bővítése, kutatási szolgáltatásaik fejlesztése, a társadalmi innováció (social innovation) fokozása, a K+F szféra egészében betöltött tudásbázis funkció és a felsőoktatás harmadik missziójának erősítése révén a tudás négyszög (quadruple helix model) kiépítése. Az intelligens szakosodás stratégia célkitűzéseivel összhangban legfontosabb cél annak elősegítése, hogy a felsőoktatási intézmények olyan kapacitásokat építsenek ki, olyan tudásbázist fejlesszenek és olyan kutatási folyamatokat alakítsanak ki, amely képessé teszi az intézményeket a társadalmi innovációt szolgáló és a vállalati szféra K+F igényeit kielégítő szolgáltatások nyújtására valamint a kutatói utánpótlás biztosítására.

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériumával történt előzetes egyeztetések alapján Egyetemünk főpályázóként 1 db. pályázatot nyújt be erre a pályázati konstrukcióra.

A projekt tervezett időtartama: 48 hónap

Tervezett projekt költségvetés: 3-3,5 Mrd Ft.

 

SZTE által a projekt keretében tervezett tevékenységek:

 • 1. Tevékenység: Előkészítő tevékenység

Az SZTE intézményi kutatási területeinek, kutatócsoportjainak és a kutatási témáinak rendszerbe foglalása, az SZTE kutatási portfóliójának áttekintése és optimalizálása.

 • 2. Tevékenység: Szervezetfejlesztés, Folyamatfejlesztés
  • SZTE intézményi szintű folyamatainak fejlesztése és racionalizálása a hosszú távú fenntarthatóság érdeképben, valamint a QS (nemzetközi ranglisták) minősítéshez kapcsolódó indikátorok áttekintése és azok jobbá tételéhez szükséges akcióterv.
  • K+F+I és technológia transzfer folyamatok fókusz erősítése, a tudás- és technológiatranszfer folyamatok áttekintése, továbbfejlesztése.
  • Az SZTE Klebelsberg Könyvtár tudománymetriai és a kutatást támogató eszközeinek, tudásának koordinálása és fejlesztése.
 • 3. Tevékenység: Szolgáltatás fejlesztés
  • SZTE Kutatóközpont Hálózat létrehozása (kutatásszervezés, infrastruktúra használat optimalizálása), ezen belül az IKK működési modelljének kialakítása, kutatói és kutatási infrastruktúra biztosítása.
  • Interdiszciplináris Kiválósági Központ működési modelljének kialakítása, véglegesítése
  • Ipari és Innovációs Központ létrehozása (HR, szolgáltatáscsomag, alkalmazott és kísérleti-fejlesztés fókusz)
  • Klaszterekben, nemzetközi technológiai platformokban való részvétel elősegítése
  • A Nemzetközi kutatási együttműködéseket fejlesztő Kompetencia Központ létrehozása (H2020, COST, CEEPUS, Marie-Curie, stb projektfejlesztés támogatása)
 • 4. Tevékenység: Kapcsolatépítés
  • K+F tevékenységek és kapcsolatok fejlesztése, együttműködés építés új módszertan segítségével (vállalatokkal, kutatóhelyekkel)
  • Quadruple Helix, térségi együttműködés fejlesztés továbbfejlesztése különös tekintettel a tudásparkokra
  • Social Innovation (egészséges város, egészséges életvitel fókusszal)
 • 5. Tevékenység: Oktatás
  • Ipari Doktori Iskola funkcionalitás mentén a jelenegi Doktori Iskola struktúra fejlesztése.
  • A szervezetfejlesztéshez kapcsolódó belső képzések, továbbá a létrehozott új egységekhez, tevékenységekhez kapcsolódó képzések
  • Komplex mentorálási módszertan és programok az egyetemhez köthető start-up, spin-off cégek fejlesztésére vonatkozóan.
 • 6. Tevékenység: Pilot kutatási projektek
  • Kiemelt kutatási területek fejlesztése, pilot projektek
  • Kreatív város programokban való részvétel, 5 közös kreatív város koncepció kidolgozása
  • Kapcsolódó eszközbeszerzés

 

A 6. Tevékenységhez történő kapcsolódás érdekében ezúton felkérem fiatal kutatóinkat (45 éves életkorig) arra, hogy projekt javaslataikat szíveskedjenek a http://www.inno.u-szeged.hu/projektfejlesztesi-adatlap-efop online felületen a Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatóságnak 2016. július 5-ig elektronikus formában benyújtani. Kérjük, hogy az adatlap kitöltése előtt mindenképpen olvassa el a gyakran felmerülő kérdésekre adott válaszainkat, amely az alábbi linken érhető el: www.inno.u-szeged.hu/szte-efop361-gyik

 

A projekt javaslatok rendszerezését követően a karok vezetése meghatározza azokat, melyek a projekt keretében pilotként megvalósításra kerülhetnek.

 

Várhatóan Egyetemi szinten 10 pilot projekt kerül kiválasztásra.

 

A pilot projektek ismérvei:

 • Intelligens élettudományi technológiák, módszertanok, alkalmazások, interdiszciplináris kutatások!
 • Több kart érintő, interdiszciplináris kutatási projektek, amelyekben az élet-, az anyag-, informatikai, társadalom, gazdaságtudományok együttműködésével alakultak ki (min. 2-3 tudományterület menti együttműködés).
 • A pilot projektek max. költségvetési főösszege: 200 millió Ft. Ez a projekt méret komplementer projekt javaslatok fúziójával is elérhető.
 • Projektek max. időtartama: 48 hónap.
 • Kutatási eszközök és fogyóeszköz beszerzése a projekt keretében lehetséges (maximum 30 %-ig).
 • Nemzetközi partnerséget magában foglaló és/vagy nemzetközi kooperáción alapuló kutatásokhoz történő egyértelmű kapcsolódás.
 • A projektek nem kerültek benyújtásra a GINOP 221-es és a GINOP 232-es felhívásokra, illetve nem tervezik azok benyújtását az EFOP 362-es konstrukcióban.

 

A projekt javaslatok benyújtásának határideje: 2016. július 5.

A pályázati projekt 1-5. Tevékenységeinek későbbi megvalósításához is kérjük a kari vezetők támogatását. Az ezekkel kapcsolatos egyeztetések tevékenység szinten fognak megtörténni.

 

A pályázati anyag készítése a Pályázati Iroda koordinációjával, valamint a Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatóság és a Statégiai Igazgatóság szakmai közreműködésével történik. A pályázat benyújtási határideje 2016. július 29.

 

Várjuk fiatal kutatóink jelentkezését!

 

Prof. Dr. Kemény Lajos

Tudományos és Innovációs Rektorhelyettes

 

Szeged, 2016. június 24.